اصلاحات
69 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
تعداد شرکت کننده : 0

مهم ترین مشکل اصلاحات عبارت است از نداشتن راهبرد و عدم تنقیح مبانی نظری

«اصلاحات‌» (مصاحبه‌). روزنامه  ايمان، قم‌  (21 و 24/7/1381)