نسبت سنت و تجدد
83 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

این سخنرانی که به مناسبت دومین کنفرانس مشروطه در مؤسسه اندیشه در مردادماه 1388 برگزار شد، پنج گروه مورد بحث قرار گرفتند: متجددان، تجدد گریزان، اسلام سیاسی، سیاست آخرالزمانی (موعودگرایان سیاسی) و قائلان به همروی سنت و تجدد همانند مرحوم نایینی

http://www.farheekhtegan.ir/content/view/1760/44/

«دكتر حقيقت» بحث خود را به گونه شناسي رويارويي سنت و تجدد اختصاص داده بود. وي در ابتداي بحث خود با اشاره به اين نكته كه سنت و تجدد مسئله ماست و مسئله غرب نيست، چرا كه در غرب، تجدد ادامه و تداوم سنت است اما براي ما سنت و تجدد هنوز در حالت رويارويي است، گفت: «در يك تقسيم بندي ابداعي، من به پنج گروه متوجه مي شوم كه به حالت هاي مختلفي با بحث سنت و تجدد برخورد داشته اند». سيد صادق حقيقت در ادامه افزود:«گروه اول تجدد را به صورت تقريبا كاملي پذيرفتند اما چالشي كه داشتند اين بود كه بايد به جمع ايرانيت و تجدد خطر مي كردند. گروه دوم، گروهي هستند كه صورت مسئله سنت و تجدد را پاك مي كنند و از تجدد گريزان هستند همانند صوفيان و عزلت طلبان و گروه هايي مانند انجمن حجتيه. البته علماي سنتي همانند آيت الله بهجت هم هستند كه اصلا براي شان مسئله تجدد وجود نداشت كه بخواهند حل بكنند. گروه سوم قائلان به اسلام سياسي هستند كه معتقد به در دست گرفتن حكومت براي انجام تكاليف ديني هستند. امام خميني و نواب صفوي از اين گروه هستند» اين محقق حوزوي قائلان به سياست آخرالزماني را اخص از حاميان اسلام سياسي قلمداد كرد و آنان را در دسته چهارم تقسيم بندي خود قرار داد. وي سياست آخرالزماني را در زمانه معاصر رواج يافته تحليل كرد و گفت: «شريعت گريزي و طريقت گرايي، عوام گرايي، شهودگرايي، احساس گرايي، راديكاليسم و تجدد ستيزي از وي‍ژگي هاي هواداران سياست آخرالزماني است. كما اينكه اين افراد معتقدند هنگامه ظهور نيز نزديك تر از هميشه است. اين افراد همچنين از فروپاشي غرب سياسي در آينده نزديك خبر مي دهند و برآنند كه بايد نظم بين المللي را بر هم زد. » استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد گروه پنجم را همراهان و همدلا ن با آخوند خراساني و ميرزاي نائيني دانست و افزود: «نائيني به ولايت قائل است اما در حد حسبه» دكتر حقيقت چاره كار امروز ما را مراجعه به صد سال پيش و پيگيري راهي دانست كه نائيني باز كرد و كسي پيگيري نكرد.