خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
105 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

 الف‌ .  مشخصات‌ فردي‌ و تحصيلي‌ 
-  متولد 1341. كارشناسي‌ علوم‌ سياسي‌ (دانشگاه‌ تهران‌،1372)، كارشناسي‌ ارشد روابط‌ بين‌الملل‌ (دانشكده‌ روابط‌ بين‌الملل‌،1374) ، دكتري‌ علوم‌ سياسي‌ ،گرايش‌ انديشه‌ سياسي‌ (دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌،1380)، دروس‌ حوزوي‌ (از سال‌ 1360)، عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد از سال 1380, محقق نمونه استان قم و دانشگاه مفيد در سال 1383،1382، و 1385؛ و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1384 . آدرس: صندوق پستي:3611- 37185
ب‌  .  كتاب‌ها
- مباني انديشه سياسي در اسلام (تهران، سمت، 1387).
- روش شناسي علوم سياسي (قم، دانشگاه مفيد، 1385).
- مباني‌، اهداف‌ و اصول‌ سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌  (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385‌) .
- مسأله‌شناسي‌ مطالعات‌ سياسي‌ اسلامي (قم: بوستان كتاب, 1383) .
 - سياست‌ در اسلام‌ : كتابشناسي‌ توصيفي‌   (تهران‌ :همراه, 1383‌).
- توزيع‌ قدرت‌ در انديشه‌سياسي‌ شيعه‌  (تهران‌ :هستي‌ نما،1381) .
- مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، 1381) .
- Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).
    ست نظريات حول انتصار الثوره الاسلاميه, المترجم:مختار الاسدي(طهران: الهدي, 1384).
- درآمدي‌ بر انديشه‌سياسي‌ اسلامي‌  (ويراسته‌) (تهران‌: الهدي‌، 1378).
   مدخل‌ الي‌ الفكر السياسي‌ في‌ الاسلام‌ (اعداد)، المترجم‌ :خليل‌ عصامي‌ (طهران‌ :الهدي‌ ،1421ق ).
      - گفتگوي‌ تمدنها و برخورد تمدنها  (قم‌: طه‌، 1378).
   حوارالحضارات و صدامها, ترجمه السيدعلي الموسوي (لبنان: دارالهادي, 1421ق).
- انديشه‌سياسي‌ در اسلام‌: كتابشناسي‌ توصيفي‌  (تهران‌: الهدي‌، 1377).
- انقلاب‌ اسلامي‌ و چرايي‌ و چگونگي رخداد‌ آن(قم‌: نهاد نمايندگي‌، 1377 به‌ بعد) .
- علل‌ و عوامل‌ پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌  (قم‌: طه‌، 1377).
- سالشمار تاريخ‌ و روابط‌ بين‌ الملل‌  (قم‌: خرم‌، 1377) .
- مسؤوليتهاي‌ فراملي‌ در سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌  (تهران‌: مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، 1376) .
 ?ج‌ .  تحقيق‌ها
- آسيب‌شناسي‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ روحانيت‌  (مركز مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، 1381) .
- آسيب‌شناسي‌ فرهنگ‌ سياسي‌ ما  (مركز پژوهشهاي‌ صدا و سيما،1376).
- آسيب‌شناسي‌ علوم‌ سياسي‌ در حوزه‌ انديشه‌ شيعي‌ (پژوهشگاه فرهنگ‌وانديشه‌اسلامي، 1375) .
- الكفار و اولادهم‌ من‌ حيث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌  (رساله‌ حوزه‌،1374).
- حكومت‌هاي‌ اسلامي‌ در بستر تاريخ‌  (مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، معاونت‌ انديشه‌ اسلامي‌، 1372) .
د .  مقاله‌ها و مصاحبه‌ها

- "Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Journal of Third World Studies, Vol. XXVIIm No 1 (Spring 2010), pp. 85-105.

- "همه راهها به قم ختم می­شود: نیم نگاهی به نهادهای حوزوی- دانشگاهی"، مهرنامه، ش 3 (خرداد 1389).

- "شریعتی سنت را به ایدئولوژی تبدیل کرد"، نسیم بیداری، ش 7 (خرداد 1389).

    -"Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective", in: M.A. Mohamed Salih and others (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan, 2010.

- "کدام اندیشه سیاسی؟ نگاهی به روایت حامیان اندیشه سیاسی صدرالمتألهین"، مهرنامه، ش 2 (اردیبهشت 1389).

      - "انقلابی برای محو تجدد (آمرانه)"، مثلث، ش 27 (18 بهمن 1388).

      - "بررسی و نقد نظریه­های دولت در فقه شیعهعلوم سیاسی، ش 48 (زمستان 1388).

 

      - "انقلاب اسلامی، چالش سنت و تجدد" (مصاحبه)، مجله نسیم بیداری، ش 3 (بهمن 1388).

- "Principles of Peace in Islam: A Theoretical Framework", paper presented at the conference on "Fostering Peace through Abrahamic Religions: The Promise and Pitfalls", Switzerland, Feb, 7-9, 2010.

- "(بررسی و نقد کتاب) سکولاریسم اسلامی، مجله علوم سیاسی، ش 47 (پاییز 1388).

- "گذار از فرد به نهاد (در فقه سیاسی شیعه)" (مصاحبه)، مجله نسیم بیداری، ش 2 (دی 1388).

- "وحدت حوزه و دانشگاه فرزند اسلام سیاسی است" (مصاحبه)، مجله نسیم بیداری، ش 1 (آذر 1388).

- "حوزه­های علمیه و آموزش دانش سیاسی" (مصاحبه)، پگاه ویژه حوزه­های دینی، ش 61 (28/7/1388).

- "نقدي بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن"،  مجله علوم سياسي، ش 46 ( 1388).
- "نسبت سنت و تجدد"، فرهيختگان (24/5/1388).
- "ويژگي¬هاي موعودگرايي سياسي"، تهران امروز (18/5/1388).
- "فربگي مصلحت در حوزه شريعت"، فرهيختگان (13/5/1388).
- "عقل سياسي اسلام"،  خردنامه همشهري، ش 32 (مرداد 1388).
- "Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", paper presented for the seminar on "Islamic Human Rights", Lebanon, August 5-6, 2009.
- "A Shift in Shiite Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter University, June 4-5, 2009.
- "ما و صدرا: نظري بر نگرش¬هاي سياسي به فلسفه صدرايي"، روزنامه اعتماد ملي (3/3/1388).
- "صلح جهاني: مقايسه اي بين ديدگاه کانتي و اسلامي"، مقاله ارائه شده به همايش بین المللي صلح، حقوق بشر و دين، قم، دانشگاه مفيد، 23 و 24 ارديبهشت 1388.
- "قدرت مدني يا قدرت روحاني؟"، روزنامه اعتماد ملي (19/2/1388).
- “تحليل گفتماني انقلاب اسلامي“، چاپ شده به زبان روسي در: مجموعه مقالات دانشمندان روسيه و ايران در باره انقلاب اسلامي ايران، مسکو، رايزني سفارت ج.ا.ا در روسيه، بهمن 1387 (فوريه 2009).
- "نقدهايي مشابه به متن هايي متفاوت: بررسي متوني در حوزه اسلامي سازي معرفت"، علوم سياسي، ش 43 (پاييز 1387).
- "ملاصدرا انديشه سياسي جامع و منسجم نداشت" (گفتگو)، روزنامه اعتماد ملي (18/12/87).
- "تقابل رفتارگرايي و نهادگرايي"، فصلنامه علمي – پژوهشي حوزه و دانشگاه، ش 55 (تابستان 1387).
- "نقد حقوق بشر ليبرالي"، روزنامه اعتماد (8/10/1387).
- "معرفي استاد (مصاحبه با مجله دانش پژوهان)"، مجله دانش پژوهان، ش 13 (تابستان 1387).
- "همنشيني فلسفه و فقه سياسي" (مصاحبه حامد زارع در خصوص نظريه همروي)، اعتماد (29/8/87).
- "يک دانش درجه يک"، کارگزاران (13/7/87).
- ”گفتمان“،  در عباس منوچهري (به اهتمام) و ديگران، رهيافت و روش در علوم سياسي، تهران، سمت، 1387.
- "راه سوم: ديدگاه حداکثري، حداقلي و همروي به فقه سياسي"، مجله شهروند امروز (14 مرداد 1387).
- "نقش دوگانه مصلحت"، شهروند امروز، سال سوم، ش 49 (12/3/1387).
- "Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Paper presented for the conference on "Modern Shiism and Identity", Glasgow University, May 25-27, 2008.
- "الوحدة الاسلامية: تحليل خطابي و معالجة سيسيولوجية"، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، ش 11 (صيف 2007 م/ 1428 ه).
- "ظرفيت سنجي مفاهيم سياسي مدرن"، مجله علوم سياسي، ش 38 (تابستان 1386).
- "اسلام فقاهتي و منتقدان آن"، شهروند امروز، ش 67 (14/11/1386).
- "نه حداقلي، نه حداکثري" ، شهروند امروز، (16/10/1386).
- "نوانديشي ديني: ملاحظاتي متن گرايانه و روش شناسانه"، ارائه شده به سمينار نقد آراي دين شناسانه سروش (26 آذر 1386).
- "از ساختارگرايي تا پساساختارگرايي"، حوزه و دانشگاه، ش 51 (تابستان 1386).
- “Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.
("حقوق بشر و مسئوليت¬هاي فراملي دولت اسلامي"، کارگروه مشترک دانشگاه مفيد با دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بين¬الملل، قم، دانشگاه مفيد، 17/2/1386).
- «هرمنوتيك و مطالعات اسلامي»، در: علي¬اکبر عليخاني و همکاران، روش¬شناسي در مطالعات سياسي اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.
- "اسلام و حقوق بشر نحيف و فربه"، همايش "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، 1386.
- "آسيب شناسي فرهنگ سياسي ايرانيان"، اعتماد (9 و 8 ارديبهشت 1386).
- «گزارش سفر هلند»، علوم سياسي، ش 36 (زمستان 1385).
- ”جستارهاي نظري در باب رهبري مذهبي“، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامي، ج 1، قم، نشر معارف، 1385.
- "آسيب شناسي حكومت اسلامي در سيره نبوي"، علوم سياسي، ش 35 (پاييز 1385)؛ و در: جمعي از محققان، سيره سياسي پيامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386.
- "گفتگوي فرهنگ ها، ضرورت دنياي پسا مدرن"، ارائه شده به همايش گفتگوي فرهنگ ها ، مسکو، 27-28 اکتبر 2006.
-"Jihad from Shiite Perspectives: Between Text and Context", paper presented for the conference on "Scriptural Hermeneutics", The Netherlands, 2006
- "نظريه رهبري مذهبي در انقلاب اسلامي (مصاحبه)"، مجله دايره (دانشگاه مفيد)، ش 3 و4 (پاييز و زمستان 1384).
- "بررسي و نقد كتاب نظام سياسي و دولت در اسلام"، مجله علمي – پژوهشي نامه مفيد، ش 50 (آبان 1384).
- “انديشه سياسي ملاصدرا؟“, مجله علوم سياسي، ش 30 (تابستان 1384).
- ”گفتمان و مطالعات اسلامي و ايراني“، مجله پژوهش و حوزه، ش 21-22 (1384).
- "تحديد مصلحت"، فرهنگ انديشه، ش 13 (بهار 1384).
- "هم نهاد سازي سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان" (مصاحبه)، مجله زنان، ش 122 (تير ماه 1384).
- ”انديشه سياسي، مباني ثابت در قالب هاي متفاوت“ (گفتگو)، كتاب هفته، ش 246 (14 خرداد 1384).
- ”هويت ايراني: تحليلي گفتماني“، ارائه شده به سومين همايش حقوق بشر دانشگاه مفيد، 1384.
- «مباني نظري حقوق بشر: نسبت سنجي ادلة برون ديني و درون ديني»، مباني نظري حقوق بشر، مركز حقوق بشر دانشگاه مفيد, 1384.
- “Theoretical Foundations of Human Rights: A Comparison between Textual and Meta-textual Reasoning”
- «طبقه‌بندي‌ دانش‌ سياسي‌ در جهان‌ اسلام‌»، علوم سياسي، ش 28 (زمستان 1383)، و در داود فيرحي (به کوشش)، روش¬شناسي دانش سياسي در تمدن اسلامي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1387.
- ”توليد علم و رويارويي با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدي بر آزاد انديشي و نظريه پردازي در علوم ديني، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشي حوزه علميه، 1383.
- ”(جلسه) نقد و معرفي نظام سياسي و دولت در اسلام“، مجله علوم سياسي، ش 27 (پاييز 1383) .
- ”عرفي گرايي اسلامي و حقوق بشر“، ارائه شده به همايش لائيسيته و حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383.
- ”عدالت“ (مصاحبه)، همايش نامه عدالت، ش 3 (مهر 1383)، دانشگاه مفيد.
- «گونه شناسي ارتباط دين و سياست در انديشه سياسي شيعه»، مجله علمي - پژوهشي نامه مفيد، ش 44 (مهر و آبان 1383).
- “انقلاب اسلامي ايران: تحليلي گفتماني“, ارائه شده به كنفرانس بين المللي انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده, سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ارديبهشت 1383؛ و چاپ شده به زبان روسي در: مجموعه مقالات دانشمندان روسيه و ايران در باره انقلاب اسلامي ايران، مسکو، رايزني سفارت ج.ا.ا در روسيه، بهمن 1387 (فوريه 2009).
- “Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.
"شهر خدا: جهاني شدن و مهدويت"، ترجمه فريبا رضوي، خرد نامه همشهري (شهريور 1385).  
- “Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.      
- ”معرفي و نقد كتاب ما چگونه ما شديم؟“, نامه علوم انساني, ش 8 و9, (تابستان, پاييز و زمستان 1382 و بهار 1383).
- ”جهاني سازي و مسئوليت هاي فراملي“، در سيد طه مرقاني (به اهتمام)، جهانشمولي اسلام و جهاني سازي، ج 3، تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، 1382.
- ”حقوق بشر و حوزه هاي تمدني“ (گفتگو همراه با دكتر ميرموسوي), كتاب ماه علوم اجتماعي, ش 77 (اسفند 1382).
- ”در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي“، سروش انديشه, سال دوم, ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرمشاد (به اهتمام)، مردم سالاري ديني، ج 1، تهران نشر معارف، 1385.
- ”آشفتگي مفاهيم سياسي در ايران معاصر“, مجله علوم سياسي, ش 24, (زمستان 1382).
- ”نقدي بر روش شناسي فلسفه سياست و علم سياست“،مجله علوم سياسي, ش 23, (پاييز 1382).
- ”بحران روش شناسي در علوم سياسي“, مجله علوم سياسي,ش 22, (تابستان 1382).
- ”آقاي رئيس جمهور متشكريم!“, گوناگون(18/5/1382).
- ”چرا خاتمي به ميان دانشجويان نمي رود؟ (روانشناسي سياسي خاتمي)“, گفتگو با هفته نامه گوناگون (10و17/3/1382).
- «قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار مي‌شود»، (گفتگو). روزنامه‌  جام‌ جم‌  (23/10/1381).
- «قدرت‌، محوري‌ترين‌ موضوع‌ سياست‌ است‌» (گفتگو).   روزنامه‌  جام‌ جم‌  (21/10/1381). 
- "National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.
- «ملاحظاتي‌ درباره‌ كتاب‌  قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ », مجله‌ علمي‌ - پژوهشي‌  نامه‌ مفيد ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381).
- «اصلاحات‌» (مصاحبه‌). روزنامه  ايمان‌  (21 و 24/7/1381).
- ”گفتگوي تمدن ها و برخورد تمدن ها“, در عبدالرسول‌ بيات‌ با همكاري‌ جمعي‌ از نويسندگان, فرهنگ‌ واژه‌ها  (قم‌:مؤسسه‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ ديني‌،1381).
- «بر حاشيه‌ روش‌ تحقيق‌ در علوم‌ سياسي‌»(مصاحبه‌).مجله‌  دانش‌ پژوهان‌ . ش‌ 1.(نيمسال‌ دوم‌ 1380ـ1381).
- «امام‌ علي‌ (ع‌) و آسيب‌شناسي‌ حكومت‌ اسلامي‌».مجله‌  كتاب‌ نقد، ش‌ 18(بهار 1380). و «آسيب‌شناسي‌ حكومت‌ از ديدگاه‌ امام‌ علي‌ (ع‌) ،در  دانشنامه‌ امام‌ علي‌ (ع‌)، ج‌ 6  (تهران‌ :پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌،1380) صص‌ 75 - 108.
- «گفت‌ و گوي‌ تمدنها: مباني‌ و چارچوب‌ نظري‌».مجله‌  پگاه‌  ،ش‌ 24(5/8/1380).
- «چيستي‌ و گونه‌هاي‌  فلسفه‌ سياسي‌». مجله‌ علمي‌ - پژوهشي‌  نامه‌ مفيد. ش‌ 25(بهار 1380).
- «حقوق‌ بشر اسلامي‌: شرايط‌ امكان‌ و امتناع‌»، در  حقوق‌ بشر و گفتگوي‌ تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفيد،1380).
- «وفاق‌ اجتماعي‌ و توزيع‌ قدرت‌»،در  همايش‌ رقابتهاي‌ سياسي‌ و امنيت‌ ملي‌ ،مقالات‌ ،ج‌ 1  (تهران‌ :وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ ،1379).
- «انديشه‌ سياسي‌ ـ كلامي‌ عبده‌».مجله‌  نامه‌ مفيد، ش‌ 22 (تابستان‌ 1379).
- «شش‌ نظريه‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامي‌»،در   راه‌ انقلاب‌ :مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشي‌ در باره‌ انقلاب‌ اسلامي‌.  ج‌ 1(تهران‌:هماهنگ‌،1378).
- «نگاهي‌ به‌ كتاب‌  بنيادهاي‌ علم‌ سياست‌ ».مجله‌  آيينه‌ پژوهش‌ ، ش‌ 57 (مرداد و شهريور 1378).
- ترجمه مقاله "اسلام و سكولاريسم"، محمدعلى تسخيرى، در: سيدصادق حقيقت، درآمدي‌ بر انديشه‌سياسي‌ اسلامي‌  (ويراسته‌) (تهران‌: الهدي‌، 1378).
- «سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌» در  امام‌ خميني‌ و حكومت‌ اسلامي‌  ج‌ 6 (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1378).
- «مقايسه‌اي‌ ميان‌ مدرنيسم‌ و پست‌ مدرنيسم‌». روزنامه‌  خرداد  (6/4/1378).
- «نقد سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌». روزنامه‌  خرداد  (29 و 30/1/1378).
- "انگيزه ها و ريشه هاي انقلاب اسلامي"، در انقلاب اسلامي: گذشته، حال و آينده (به زبان روسي)، مسکو، 1999.
- معرفي‌ كتاب‌  امام‌ خميني‌، به‌ سوي‌ آزادي‌ . مجله‌ علمي - پژوهشي علوم‌ سياسي‌ . ش‌ 4 (بهار 1378).
- گزارش‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ «انقلاب‌ اسلامي‌: گذشته‌، حال‌، آينده‌». مجله‌  انقلاب‌ اسلامي‌ . پيش‌شماره‌ 2 (بهار 1378).
- «جايگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در انديشه‌ سياسي‌ اسلامي‌» فصلنامه علمي - پژوهشي  علوم‌سياسي‌ .ش‌ 3(زمستان‌ 1377).
- «نگاهي‌ به‌  هرمنوتيك‌، كتاب‌ و سنت‌ ». فصلنامه علمي - پژوهشي‌  علوم‌ سياسي‌ . ش‌ 1 (تابستان‌ 1377).
- «آسيب‌شناسي‌ انقلاب‌ اسلامي‌» در  جرعه‌ جاري‌: سي‌ مقاله‌ پژوهشي‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامي‌  (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، 1377).
- «مشروعيت‌ و جمهوريت‌ در انديشه‌ سياسي‌ شيعه‌» در  جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1377).
- «مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر در اسلام‌», مجله‌  قبسات‌, ش 5 و 6  (پاييز و زمستان‌ 1376) .
- ”معرفي‌ كتاب‌  ابعاد سياسي‌ فلسفه‌ اسلامي“‌ . مجلة‌  حكومت‌ اسلامي‌ . ش‌ 5 (پاييز 1376).
- ”چالشهاي‌ نظري‌ جامعه‌ مدني‌ در حكومت‌ اسلامي‌» در  تحقق‌ جامعه‌ مدني‌ در انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1376).
- «نقد كتاب‌  مباني‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ ». مجله‌  حكومت‌ اسلامي‌ ، ش‌ 4 (تابستان‌ 1376).
- «اصول‌ عدالت‌». مجله‌  نقد و نظر . ش‌ 11-10 (بهار و تابستان‌ 1376).
- «ارتباط فلسفه سياسي و فقه سياسي». مجله حکومت اسلامي, ش 3 (بهار 1376).
- «نگاهي‌ به‌ فلسفه‌سياسي‌ اسلام‌»، مجله‌  حكومت‌ اسلامي‌ ، ش‌ 2 (زمستان‌ 1375) و «الفلسفة‌ السياسية‌ في‌ الاسلام‌». مجله‌  التوحيد، ش‌ 94 (مايس‌ 1998).
- «منگنه‌ ذلت‌ يا شهادت‌» در  مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ عاشورا  (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1374)صص‌ 111ـ122.
- «استنباط‌ و زمان‌ و مكان‌». در  اجتهاد و زمان‌ و مكان‌ ج‌ 2  (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1374).
- «فرهنگ‌ سياسي‌ و تهاجم‌ فرهنگي‌». روزنامة‌  جهان‌ اسلام‌  (14 تا 17/10/1373).
- «درآمدي‌ بر اقتصاد دولت‌ اسلامي‌». مجله‌  كيهان‌ انديشه‌ ، ش‌ 56 (مهر و آبان‌ 1373).
- «اصلاح‌ فرهنگ‌». روزنامه‌  جمهوري‌ اسلامي‌  (3/9/1370).
- «اسلام‌ در استراليا». مجله‌  حوزه‌  (1369).
- «دكتريني‌ براي‌ انقلاب‌ اسلامي‌». روزنامه‌  اطلاعات‌  (5/6/1369).
- «قرآن‌ و كامپيوتر», مجلة‌  كيهان‌ انديشه‌ ، ش‌ 21 (آذر و دي‌ 1367) .
- «برنامه‌ريزي‌ پس‌ از جنگ‌». روزنامه‌  جمهوري‌ اسلامي‌  (16/6/1367).
هـ‌  . همايش‌هاي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌

         - سمینار بین المللی "ارتقای صلح از طریق ادیان ابراهیمی: انتظار و چالشها"، بازل (سوئیس)، 7- 9 فوریه 2010 (18-20 بهمن 1388).

         - سمينار بين المللي "حقوق بشر اسلامي"، لبنان، 5 و 6 اوت 2009 (14 و 15 مرداد 1388).
         - سمينار بين المللي "تنوع و تغيير در فقه شيعي"، دانشگاه اگزتر، 4 و 5 ژوئن 2009 (14 و 15 خرداد 1388).        
         - همايش بين المللي "صلح، حقوق بشر و دين"، دانشگاه مفيد، 23 و 24 ارديبهشت 1388.        
         - سمينار بين المللي "تشيع مدرن و هويت"، دانشگاه گلاسگو، 25-27 مه 2008 (6-8 ارديبهشت 1387).
         - سمينار "نقد آراي دين شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتي اصفهان،  26 آذر 1386.
         - کارگروه مشترک دانشگاه مفيد، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بين الملل (سياست خارجي ج.ا.ا. و حقوق بشر)، 17 ارديبهشت 1386.
        - همايش بين المللي "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، 26 و 27 ارديبهشت 1386.       
        - همايش "سيره نبوي"، قم، 18 بهمن 1385.
        - همايش بين المللي "گفتگوي فرهنگ ها"، مسکو، 5 و 6 آبان 1385 (27 و 28 اکتبر 2006).
        - همايش بين المللي "هرمنوتيک، سياست مبتني بر متون ديني و حقوق بشر: بين متن و زمينه"، هلند، 18-20 مي 2006 (28-30 ارديبهشت 1385).
       - همايش بين المللي "هويت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ايران، دانشگاه مفيد، ارديبهشت 1384.
- همايش “انقلاب اسلامي,مسائل و نظام سياسي“, ايران, 1383.
- همايش بين المللي ”لائيسيته و حقوق بشر“، دانشگاه شهيد بهشتي، 28 و 29 آذر 1383.
- همايش بين المللي ”امام مهدي، عدالت و جهاني شدن“، لندن، 5 مهر ماه 1383.
- كنفرانس بين المللي ”انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده“, ايران, 27و28 ارديبهشت 1383.
-  همايش بين المللي ”رهبري مذهبي“, پيشاور, 23 اسفند 1382.
-  همايش بين المللي ”مردم سالاري ديني“ , ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1382.
- همايش‌ بين‌المللي‌ «مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر»،ايران‌، دانشگاه مفيد، 1382.
- همايش‌ بين‌المللي‌ روابط‌ ايران‌ و پاكستان‌ در چشم‌انداز تاريخي‌، پيشاور، 14 و 15 دي‌ ماه‌ 1381.
- همايش‌ بين‌المللي‌ «حقوق‌ بشر و گفتگوي‌ تمدنها»، ايران‌، دانشگاه مفيد، 1380.
- همايش‌ «رقابت‌هاي‌ سياسي‌ و امنيت‌ ملي‌»، ايران‌ ،1379.
- كنگره‌ «امام‌ خميني‌ و انديشه‌ حكومت‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،1378.
- همايش‌ بين‌المللي‌ «انقلاب‌ اسلامي‌:گذشته‌،حال‌،آينده‌»، مسكو،12و 13 اسفند 1377.
- همايش‌ «جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،2و3 خرداد 1377.
- همايش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدني‌ در انقلاب‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،11و12 بهمن‌ 1376.
- دومين‌ كنگره‌ «عاشورا»،ايران‌ ،1374.
- كنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مكان‌»،ايران‌ ،1374.
و . تدريس‌ 
- درس "روش شناسي در علوم سياسي" در مقطع دکتري دانشگاه باقر العلوم (ع) در سال 1384-1385.
- دروس‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصي‌، فقه سياسي و روش‌ تحقيق‌(و روش‌شناسي‌) در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد در دانشگاه‌ مفيد از سال‌ 1380.
- دروس‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب‌، و زبان‌ تخصصي‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ،در دانشگاه‌ مفيد و  باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ 1375.
- «انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌،شهيد بهشتي‌ و علامه‌ طباطبايي‌ (1372ـ1375).
ز. تجارب علمي - مديريتي
- مدير گروه علوم سياسي در دانشگاه مفيد، 1384- 1386.
-  عضو كميته علمي همايش انقلاب اسلامي, مسائل و نظام سياسي,1383.
- معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگي دار الهدي، از 1383.
- عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي انقلاب اسلامي و چشم انداز آن,1383.
-  مشاور سياسي معاونت طرح و برنامه حوزه علميه قم, 1382.
- عضو كميته علمي همايش مردم سالاري ديني, 1382.
- عضو كميته علمي دومين همايش بين المللي حقوق بشر, 1382.
- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام, از 1380.
- مسئول گروه فلسفه سياسي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام, قم, 1376 – 1380.
- مسئول مركز زبان دفتر تبليغات اسلامي, 1369 – 1370.

بدون اسلامی کردن دانش بی­معناست" (مصاحبه)، مهرنامه، ش 1 (اسفند 1388).