آلبوم من ◂ همایش جهانی سازی و اسلام در لندن
مرکز اسلامی، 1383