آلبوم من ◂ امکان بهره گیری از روش شناسی های جدید
میزگرد امکان بهره گیری از روش شناسی های جدید در مطالعات اسلامی در دفتر جنبش نرم افزاری با حضور احجه الاسلام پارسانیا و دکتر مبلغی برگزار شد