آلبوم من ◂ سمینار تحول در حقوق شیعه در اگزتر انگلیس
Exeter, June 4, 2009