آلبوم من ◂ صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر
Sadr & Salimi, Lebanon, 2009