مبانی‌، اهداف‌ و اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش عناصر فقه سیاسى در سیاست خارجى دولت اسلامى، متغیرى وابسته نسبت به قرائت هاى مختلف درباب حاکمیت در اسلام است