روش شناسی علوم سیاسی
89 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب مهم ترین روش های علوم سیاسی - اعم از روش های رفتار گرایانه و روش هایی که همانند روش های تاویلی و پسامدرن نقد آن تلقی می شوند - مورد بحث قرار گرفته اند. ویراست دوم این کتاب با اصلاحات و اضافات در سال 1387 چاپ شده است
آدرس اینترنتی