ظرفیت سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن
98 بازدید
محل نشر: مجله علوم سیاسی سال 86
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ظرفیت سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن دین بخشی از سنت تلقی می¬شود؛ و در تقابل با تجدد این مسأله قابل فرض است که چه نسبتی بین دو دسته مفاهیم وجود دارد. با مفروض گرفتن این مطلب که مفاهیم سیاسی مدرن غیر از مفاهیم موجود در دین هستند، این مقاله در صدد نشان دادن این مطلب است که این دو دسته مفاهیم قیاس¬ناپذیر نیستند؛ و می¬توان شاخص¬های مفاهیم مدرن را به دین عرضه نمود؛ و میزان برتافتن ظرفیت دین در برابر آن شاخص¬ها را سنجید. گزاره نخست: تباین مفاهیم مدرن با دین گزاره دوم: قیاس¬پذیری مفاهیم مدرن با دین گزاره سوم: شاخص سازی مفاهیم مدرن گزاره چهارم: طیفی بودن برتافتن مفاهیم مدرن از جانب دین نتیجه: کیفیت استنباط مفاهیم مدرن در نسبت با دین به عنوان نتیجه می¬توان گفت در نسبت¬سنجی مفاهیم مدرن با دین ابتدا باید شاخص¬هایی برای مفاهیم مدرن در نظر گرفت؛ و سپس میزان برتافتن آن¬ها را سنجید.
آدرس اینترنتی