نگاهی به "هرمنوتیک، کتاب و سنت"
89 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هرمنوتیک کلی وجود ندارد، و آن چه شبستری از آن سخن گفته به فقه پویا شبیه تر است