جستارهای نظری در باب رهبری مذهبی
93 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نظریه رهبری مذهبی را با نخبه