سیاست و گفتمان
100 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف، تبیین نظریه گفتمان و کاربرد آن به عنوان روش در علوم سیاسی است