نقش دوگانه مصلحت
79 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مصلحت به عنوان مبنای احکام حکومتی نقشی دوگانه می­ تواند ایفا نماید: از یک طرف، با تکیه بر این اصل می­ توان در راستای عرفی ­سازی احکام از مرز احکام اولیه و ثانویه عبور کرد؛ و از طرف دیگر، این اصل به دلیل ابهامی که در تعریف، معیارها و مرجع تشخیص مصلحت داراست، چه بسا بتواند عاملی در راستای تحدید جامعه مدنی محسوب شود.