راه سوم: دیدگاه حداکثری، حداقلی و همروی به فقه سیاسی
98 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در حالی که فقه سیاسی از دیدگاه حداکثری ها معتبر و از دیدگاه حداقلی ها غیر معتبر است، نظریه همروی برای آن اعتبار فی الجمله قائل می باشد