نقد حقوق بشر لیبرالی
85 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با رویکرد نقد حقوق بشر لیبرالی، از نسبت اسلام با حقوق بشر نحیف و فربه بحث می کند
آدرس اینترنتی