تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی
85 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ویژگی های اصلی نهادگرایی عبارتند از: قانون گرایی، ساختارگرایی، کل گرایی و تحلیل هنجاری. نهادگرایی جدید را می توان با مفاهیمی همچون تمرکز بر قواعد، مفهوم غیر رسمی نهاد، پویایی نهاد، موضع ارزشی – انتقادی، ناپیوستگی نهاد، و ادغام از نهادگرایی قدیم بازشناخت.