تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1374 
روابط بین الملل 
دانشکده روابط بین الملل 
 
دکترا 
1380 
علوم سیاسی 
دانشگاه تربیت مدرس 
 
خارج 
 
 
 
0.00