سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز زبان دفتر تبلیغات اسلامى 
مسئول مرکز 
1369/01/01 
1370/01/01 
اجرایی 
همکاری 
گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
مسئول گروه 
1376/01/01 
1380/01/01 
اجرایی 
همکاری 
شورای علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
عضو 
1380/01/01 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
کمیته علمی دومین همایش بین المللی حقوق بشر 
عضو 
1382/01/01 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
کمیته علمی همایش مردم سالاری دینى 
عضو 
1382/01/01 
 
علمی و اجرایی 
همکاری 
معاونت طرح و برنامه حوزه علمیه قم 
مشاور سیاسى 
1382/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیر گروه علوم سیاسی  
1384/01/01 
1386/01/01 
اجرایی 
همکاری 
موسسه فرهنگی دارالهدی 
معاونت طرح و برنامه 
1383/01/01 
 
اجرایی 
همکاری 
کمیته علمی کنفرانش بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آن 
عضو 
1383/01/01 
 
علمی و اجرایی 
تدریس 
دانشگاه‌ تهران‌ 
مدرس 
1372/01/01 
1375/01/01 
انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتي‌ تهران 
مدرس 
1372/01/01 
1375/01/01 
انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن 
تدریس 
دانشگاه علامه‌ طباطبايي‌ تهران 
مدرس 
1372/01/01 
1375/01/01 
انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1375/01/01 
 
انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب‌ 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1375/01/01 
 
زبان‌ تخصصي‌ 
تدریس 
دانشگاه‌ مفيد قم 
مدرس 
1375/01/01 
 
انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم‌ (ع)‌  
مدرس 
1375/01/01 
 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1384/01/01 
1385/01/01 
روش شناسي در علوم سياسی